ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំផ្ដល់ឱកាសក្នុងការទទួលការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព សាលា Collingwood School of Phnom Penh (CSPP)  បានសម្រេចផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជាច្រើនកន្លែងដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងនោះរួមមាន៖

  • ថ្នាក់ទី៧ មានអារូបករណ៍៥០% ចំនួន២៥កន្លែង និង៣០% ចំនួន២៥កន្លែង សម្រាប់រយៈពេល៣ឆ្នាំសិក្សា
  • ថ្នាក់ទី៨ មានអារូបករណ៍៥០% ចំនួន២៥កន្លែង និង៣០% ចំនួន២៥កន្លែង សម្រាប់រយៈពេល២ឆ្នាំសិក្សា
  • ថ្នាក់ទី៩ មានអារូបករណ៍៥០% ចំនួន២៥កន្លែង និង៣០% ចំនួន២៥កន្លែង សម្រាប់រយៈពេល១ឆ្នាំសិក្សា
  • ថ្នាក់ទី១០ មានអារូបករណ៍១០០% ចំនួន៥០កន្លែង សម្រាប់រយៈពេល៣ឆ្នាំសិក្សា
  • ថ្នាក់ទី១១ មានអារូបករណ៍១០០% ចំនួន៥០កន្លែង សម្រាប់រយៈពេល២ឆ្នាំសិក្សា
  • ថ្នាក់ទី១២ មានអារូបករណ៍១០០% ចំនួន៥០កន្លែង សម្រាប់រយៈពេល១ឆ្នាំសិក្សា

ការបរិច្ឆេទនៃការប្រឡង៖ ១៨ សីហា ២០១៧

មុខវិទ្យាប្រឡង៖ គណិតវិទ្យា ចំណេះទូទៅ និងភាសាអង់គ្លេស

ទីតាំង៖ អាគារលេខ៥០ ផ្លូវ៣១៥ សង្កាត់បឹងកក់II ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ចាប់ពីផ្ដើមទទួលពាក្យប្រឡង ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៦ សីហា ២០១៧ វេលាម៉ោង៥:០០រសៀល។

ឯកសារសម្រាប់ដាក់ពាក្យសុំប្រឡងអាហារូបករណ៍៖

  • លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា
  • រូបថត៤*៦ ចំនួន ២សន្លឹក
  • សេចក្ដីចម្លងសំបុត្រកំណើត ១ច្បាប់
  • សេចក្ដីចម្លងសៀវភៅសិក្ខារគារិក ១ច្បាប់

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត ស្ដីពីហារូបករណ៍ និងការចុះឈ្មោះចូលរៀន សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០១២ ៨៩៨ ១២៤/០១២ ៨៩០ ៤៦៥ សាលា Collingwood School of Phnom Penh (CSPP) មានទីតាំងស្ថិតនៅអាគារលេខ៥០ ផ្លូវ៣១៥ សង្កាត់បឹងកក់II ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ៕

SHARE