រឿងថ្មីប្លែកទៀតហើយ នារីម្នាក់បានផុសចូលក្នុងហ្វេសប៊ុកខ្លួន ថាមានចែរមួយមកវ៉ៃខ្លួន ហើយបែរជាជ្រុះអាវត្រនាប់ខ្លួនឯងទៅវិញនៅក្រោមស្ពាន បានផុសប្រកាសពេញហ្វេសប៊ុក អោយអ្នកលេងហ្វេសប៊ុកជួយShareអោយចែមួយនឹងមកយករបស់ខ្លួនទៅវិញផង

ដោយនាងផុសថា Låå Żēē ៖ ចែហា៎មកវើសវិញមកចែវៃឡើងជ្រុសអាវត្រនាប់ហើយចែ😂🙈😩កុំភ្លេចទៅរើសវិញផងនា😂😳👙😏ក្រោមស្ពាន😜នៅមិននៅមកវៃអញឲជ្រុសអាវត្រនាប់ខ្លួនឯង😏😂👙នេះជារបស់SîîMî Nå😳😏😘 របស់ដែលកម្របានឃើញ🙈👙 #Share_ឲគាត់មករើសវិញផង👌🏼😘💕”


SHARE