សាច់ដុំឆ្អឹងខ្នងជាសាច់ដុំដ៏មានសារសំខាន់មួយ ដែលអាចជួយធ្វើឲ្យអ្នកពាក់អាវទៅចេញរាងស្អាត។ ដើម្បីឲ្យស្រកខ្លាញ់ខ្នង និងទទួលបានសាច់ដុំនេះ និ យើងខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកនូវការធ្វើលំហាត់ប្រាណ ៥ យ៉ាងដូចខាងក្រោមនេះ៖

១-ឈរផ្អែកនឹងជញ្ជាំង ដាក់គូទឲ្យជាប់ជញ្ចាំង ងើបឡើងលើឲ្យខ្នងជាប់នឹងជញ្ជាំង ហើយអោនក្បាលចុះបន្តិច។

-ឈរផ្អែកនឹងជញ្ជាំង តែកុំដាក់គូទឲ្យជាប់ជញ្ជាំង និងត្រូវដាក់កែងដៃឲ្យជាប់ជញ្ជាំង។

៣-ឈរផ្អែកនឹងជញ្ជាំង ដាក់គូទឲ្យជាប់ជញ្ចាំង ដាក់ករឲ្យត្រង់ ហើយប្រឹងរុញស្មាទៅមុខ។

-ឈរផ្អែកនឹងជញ្ជាំង ដាក់គូទឲ្យជាប់ជញ្ចាំង ហើយបន្ទន់ជង្គង់បន្តិច។

៥-ឈរផ្អែកនឹងជញ្ជាំង ដាក់គូទឲ្យជាប់ជញ្ចាំង ហើយបន្ទន់ជង្គង់ឲ្យខ្លាំង។

ដើម្បីអនុវត្តវិធីហាត់ប្រាណនេះសូមលោកអ្នកពិនិត្យមើលលើរូបភាពនិមួយៗ ហើយអនុវត្តវិធីទាំង ៥ ឲ្យបានច្រើនដង និងទៀតទាត់៕

SHARE