ធានាតែម្ដង បើមើលរូបថតជាង២០សន្លឹក របស់តារា Facebook នេះហើយ មិនលង់ស្នេហ៏ អោយធាក់ ។ ស្ត្រីដែលស្លៀកពាក់ ទាក់ទាញភ្នែកបុរសបំផុត គឺស្លៀកពាក់សុភាពៗនេះហើយ មិនមែនស្រីៗដែលចូលចិត្តស្លៀកពាក់បែកស្លុយនោះទេ ហើយការស្លៀកពាក់សុភាពៗនេះហើយ ដែលធ្វើអោយបុរសត្រឹមត្រូវអោយតម្លៃ គួចចិត្តប៉ង់ប្រាថ្នាចង់បានជាគូរនោះ មិនមែនស្រីៗចូលចិត្តស្លៀកពាក់លេចលើលេចក្រោមនោះដែរ ។ ចូលមើលរូបភាពទាំងស្រុងរបស់នាងក្នុងវេបសាយ ៖

SHARE