១. របៀបប្រើប្រាស់ Question Tags

ក. នៅពេលដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់ question tag នៅក្នុងប្រយោគដែលមានកិរិយាសព្ទជំនួយ (auxilary verb) ទម្រង់អវិជ្ជមានរបស់វាគឺ auxiliary verb + n’t + pronoun។

ឧទាហរណ៍៖

 • It’s raining, isn’t it?
 • You’ve finished, haven’t you?
 • We can go now, can’t we?

ខ. នៅក្នុងប្រយោគដែលប្រើប្រាស់ simple tense យើងប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទជំនួយ (auxiliary verb) Do។

ឧទាហរណ៍៖

 • Louise works at the hospital, doesn’t she?
 • You came home late, didn’t you?

គ. ក្នុងឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះ ប្រយោគមេ (main clause) មានកិរិយាសព្ទ Verb to be as an ordinary verb។

ឧទាហរណ៍៖

 • It’s colder today, isn’t it?
 • The sausages were nice, weren’t they?

ឃ. Tag វិជ្ជមាន (positive tag) ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដូច tag អវិជ្ជមាន (negative tag) តែប្រើដោយមិនមាន n’t។

ឧទាហរណ៍៖

 • ​It isn’t raining, is it?
 • You haven’t finished, have you?

២. ទម្រង់របស់ question tags

ទម្រង់របស់ Question tags ត្រូវបានបែងចែកចេញជា៣រួមមាន៖

ក. ទម្រង់ទី១៖ Positive Statement + Negative Tag

ប្រភេទនៃទម្រង់មួយនេះសួរទៅកាន់អ្នកស្ដាប់ដើម្បីអោយពួកគេយល់ស្របនឹងប្រយោគមេ (main clause) ថាវាពិតជាត្រូវ។ ឧទាហរណ៍ថា នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាមួយ អ្នកសន្ទនាទាំង២នោះដឹងថាអា​កាស​ធាតុ​ថ្ងៃនេះគឺត្រជាក់ជាងថ្ងៃឯទៀត។ Tag (isn’t it) មិនត្រឹមតែចង់បានចម្លើយពីអ្នកស្ដាប់នោះទេ តែចង់អោយអ្នកស្ដាប់បន្តកិច្ចសន្ទនាជាមួយទៀត។

ឧទាហរណ៍៖

 • It’s difficult to find your way around this building, isn’t it? – Yes, I’m always getting lost in here.
 • That was fun, was’t it? – Yes, I really enjoy it.

នៅពេលដែលអ្នកនិយាយប្រាកដថាប្រយោគនោះពិតជាត្រឹមត្រូវ គេនឹងទម្លាក់សម្លេង (falling intonation) នៅកន្លែង tag។

ឧទាហរណ៍៖ It is cold, \ isn’t it?

ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកនិយាយមិនប្រាកដថាប្រយោគនោះពិតជាត្រឹមត្រូវ tag ហ៊ាក់បីត្រូវបានប្រើប្រាស់ដូចជាសំនួរ។ អ្នកនិយាយនឹងតម្លើងសំឡេងនៅត្រង់ tag។

ឧទាហរណ៍៖

 • You have central heating, don’t you? – Yes, we do.
 • We’re going the right way, aren’t we? – I hope so.

ខ. ទម្រង់ទី២៖ Negative Statement + Positive Tag

ទម្រង់មួយនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ស្ទើរតែដូចគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងទម្រង់ទី១។ ចូលប្រៀបធៀបប្រយោគ​ទាំង២ខាងក្រោម៖

 • ទម្រង់ទី១៖ It’s colder, isn’t it?
 • ទម្រង់ទី២៖ It’s not so warm, is it?

ដូចគ្នាទៅនឹងទម្រង់ទី១ដែល ការទម្លាក់ ឬតម្លើងសំឡេងគឺពឹងផ្អែកថាតើអ្នកនិយាយដឹងច្បាស់ថា​ប្រយោគ​ដែលគេនិយាយនោះច្បាស់ជាត្រឹមត្រូវ ឬទេ។

យើងក៏អាចប្រភេទទម្រង់ទី២នេះជា tentative question  ឬក៏ជាសំណើរ (request)។

ឧទាហរណ៍៖

 • You haven’t heard the exam results, have you? – No, sorry, I haven’t.
 • You couldn’t lend me ten dollar, could you? – Yes, OK.

ទម្រង់ទី២នេះក៏អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្ហាញអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តនឹងអ្វីមួយ។

ឧទាហរណ៍៖

 • You haven’t broken that clock, have you? – No, of course I haven’t.
 • You aren’t staying in bed all day, are you? (ប្រយោគនេះមានន័ថាអ្នកនិយាយសង្ឃឹមថា​អ្នក​មិនស្ថិតនៅលើពួកពេញមួយថ្ងៃនោះទេ។)

គ. ទម្រង់ទី៣៖ Positive Statement + Positive Tag

ប្រភេទនៃទម្រង់មួយនេះសួរទៅកាន់អ្នកស្ដាប់ដើម្បីអោយពួកគេយល់ស្របនឹងប្រយោគមេ (main clause) ថាវាពិតជាត្រូវ។ វាក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនិយាយទើបតែយល់ ឬដឹងពីព័ត៌មានដែលគេកំពុង​និយាយ។

ឧទាហរណ៍កិច្ចសន្ទនា៖

A: I shall have to light the fire soon.

B: Oh, you have coal fires, do you?

Tag វិជ្ជមាន (positive tag) មានន័យថាព័ត៌មាននេះថ្មីសម្រាប់បុគ្គល B បន្ទាប់ពី A និយាយ។ អត្ថន័យរបស់វាមានន័យស្មើនឹង​ “So you have coal fires.”។​ ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍ផ្សេង​ទៀត។

 • I can’t help you just at the moment. – You are busy, are you? – Very busy, I’m afraid.
 • Annabelle is out in her nwe sports car. – Oh, she’s bought one, has she? – Yes, she got it yesterday.

ប្រៀបធៀបឧទាហរណ៍ទម្រង់ទី១ និងទី៣

ទម្រង់ទី១៖ We can’t move this cupboard. – It’s heavy, isn’t it? (មានន័យថាខ្ញុំដឹងថាវាធ្ងន់ជាយូរណាស់មកហើយ)

ទម្រង់ទី២៖ We can’t move this cupboard, is it? (មានន័យថាខ្ញុំទើបតែដឹងថាវាធ្ងន់)

SHARE