គូរស្នេហ៍មួយគូរ ដែលជួបគ្រោះថា្នក់ចរាចរណ៍ ស្លាប់ទាំងពីរនាក់ ដែលធ្វើអោយគ្រួសារ ក៏ដូចជា អ្នកលេង ក្នុងបណ្ដាញហ្វេសបុក ព្រមទាំងមិត្តភ័ក្រស្លុតចិត្តយ៉ាងខ្លាំង។ ដោយសារ ពួកគាត់ ទាំងស្រលាញ់ គ្នាស្មោះ នឹងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទើបគ្រួសារទាំងពីរសម្រេចចិត្តធ្វើពិធីបុណ្យសប់ជាមួយគ្នាតែម្ដង។ ខណៈក្នុង ពិធីបុណ្យ នេះផងដែរ ម្ចាស់បទ បុរសម្នាក់នេះសំខាន់នៅពេលណា ហើយក៏ជា មិត្តភ័ក្ររបស់គូរស្នេហ៍ទាំងពីរខាងលើ បានច្រៀងចម្រៀងមួយបទរហូតដល់ចប់ ដើម្បីសម្រចបំណង អ្នកទាំងពីរ ហើយគាត់ក៏ បានសរសេរលើ គណនីហ្វេសបុកថា “វាថាចង់ស្តាប់ញុំច្រៀងបទនឹងឱ្យចប់តែញុំច្រៀងមិនដែលចប់😂😂😂ថ្ងៃនេះច្រៀងឱ្យពួកម៉ាក់ស្តាប់ឱ្យចប់😘😘😘 ចង់ស្តាប់សំខាន់អត់ដែលសរសើរអញម៉ាម៉ាត់ចាំទុក😂
សំខាន់បានមកសុីការហ្អែង ស្រលាញ់គ្នាដល់ចាស់កោងខ្នងវើុយ👫💏

SHARE