សិល្បះ៖ បងប្អូនមហាជនបានដឹងនិងសា្គល់នីឡាច្បាស់ដូចថ្ងៃ នីឡាជាកូនរបស់លោកតាវិចទ័រ
ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវីធីមួយក្នុងសា្ថនីយ៏ទូរទស្សន៏ CNT ។ នីឡាគឺជាកូនក្រុមតារាកំប្លែងរបស់
នាយពាក់មី ដែលសម្តែងប្រចំា CNT មិនត្រឹមតែជាតារាកំប្លែងទេ នីឡាជាពីធីការធីមួយរូបផង​ដែល។

ថ្មីនេះលោកតាវីទ័របានបង្ហើបប្រាប់ពីប្រាក់ខែដែលកូនស្រីរបស់គាត់បានពី CTN ប្រហែលជា ២០០០ដុលារនេះដោយ​មិន​គិត​ពី​ចំណូល​ដែល​បាន​មក​ពី​ការ​សម្ដែង​ខ្សែ​ភាពយន្ត និង​កម្មវិធី​ផ្សេង​ទៀត​ទេ។ បាន​ជា​លោក​មិន​បូក​បញ្ចូល​ព្រោះ​ចំណូល​ផ្សេង​ៗ​នោះ​មិន​ទៀងទាត់៕

SHARE