ពាក្យចាស់ពោលថាព្យាយាមគង់បានសម្រេច អោយតែស៊ូរអត់ធ្មត់មុននិងក្រោយ ដុំថ្មនឺងខ្លាយជាដាវស្រួចហើយ។
នារីម្នាក់ដែលភាគច្រើនប្រុសៗ Gamerភាគច្រើនគឺស្គាល់គាត់ហើយ ដែលពីមុនមានគណនីFacebookឈ្មោះថា Ountouch Chnas បានបង្ហោះដោយខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបុរសម្នាក់ដែលព្យាយាមតាមឆាត Comment សុំស្រលាញ់គាត់ទោះគាត់Blockជិតប៉ែតស៊ិបAccount មកហើយ ក៏នៅតែព្យាយាមបង្កើតAccount ថ្មីៗមករំខាននាងរហូត។ រហូតដល់ថ្ងៃនេះទើបកញ្ញាដាច់ចិត្តPostថា៖

A jkoud a lop a bek tnam heng del del mes a jm anh brab tha anh ot sl heng te mix heng make acc mo cm tpae dak anh ror tgay ng 😡💩😡😡😡😡💩💩😡💩😡💩😡💩 a ngop chhab nis ! Anh post ey kor heng cm tpae de tver doch anh ng tver sa ey dak heng anh ot de skol a pler eng te anh kmas ke nas hz anh hot ng block a lop eng nas yul eh ot ka gea tver mes ror tgay ng a le ler nis . Som 3 anh leng game ey kor heng make acc game ng leng chat mo ro rerng anh dol in game tet 😡😡😡 a mnus rok jet nisSHARE