ជីវិតរស់នៅម្នាក់ឯងនិងមានគូសុទ្ធតែមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តដូចគ្នា។អ្នកអត់គូប្រាថ្នាមានគូ ចំណែកអ្នកមានចំណងគ្រួសារពេលខ្លះក៏ស្តាយជិវិតបែបនៅលីវដូចគ្នា។ចំណែកអ្នករអ៊ូSingleឥតល្ហែរ ចង់បានដូចគេនោះអាចនឹងញញឹមឡើងវិញក្រោយពីពិចារណាថាចំណុចវិជ្ជមានទាំងនេះ អ្នកមានគ្រួសារធ្វើមិនបានដូចយើងទេ៖

១.ធ្វើអ្វីដែលចង់ធ្វើ

២.អ្នកមានគូហ៊ានធ្វើបែបនេះទេ?

៣.រស់បែបមិនខ្វល់អ្វីច្រើន


ប្រភព៖ Brightside

SHARE