ធ្លាប់តែ ឃើញក្នុង កុន តែវាជារឿងពិត ពេលគ្រួសារ ត្រឡប់ពី កំពង់សោម យប់មុិញ ខូចឡានតាមផ្លូវ ហើយ គាត់ជាអ្នកធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញ ដែរ គាត់ក៏ បានចុះមកជួយធ្វើឡាន និងជិះ អម រហូតមកដល់ភ្នំពេញ 11 យប់ …. នេះជាសន្តានចិត្ត កូនខ្មែរ មួយរូបដែលចិត្ត ល្អខ្លាំង…… បើមានអ្នកណា ស្គាល់គាត់ជួយ ស៊ែផង រឿងពិត ៕ ប្រភព៖ Meas Vorleak

SHARE