ក្នុងការរៀនពាក្យក្នុងភាសាអង់គ្លេសតម្រូវឲ្យអ្នកចេះពីរបៀបប្រើប្រាស់ទៅតាមបរិបទ និងថ្នាក់ពាក្យ ឬក្រុម (word family)។

ក្នុងអត្ថបទរបស់គេហទំព័រអាឡាដាំងថ្ងៃនេះ យើងខ្ញុំនឹងដាក់ឥ្យដោនឡូតនូវ word family របស់ពាក្យដែលប្រើប្រាស់ញឹកញាប់សម្រាប់ឲ្យអ្នកសិក្សាទាំងអស់ទុកយកទៅប្រើប្រាស់តាមការគួរ រីឯវិធីសាស្រ្តនៃការរៀបបែបណានោះ ទុកឲ្យលោកអ្នកសម្រេចដោយខ្លួនឯងចុុះ។

ចុចទីនេះដើម្បីដោនឡូតជា PDF៖ PDF File

SHARE