រូបមន្តថ្នាំទឹកនោមប្រៃ ប្រមាត់ពស់ថ្លាន់ចំហុយជា មួយកំពីងដូងមានដ៏ប្រសិទ្ធភាព!!! ជួយស៊ែរចែកគ្នាដឹងផង


+ គ្រឿងផ្សំ៖

-កំពីងដូង

-ប្រមាត់ពស់ថ្លាន់ (សំគាល់រកប្រមាត់ ពោះថ្លាន់ព្រៃមិនមែនចិញ្ចឹម)

+ របៀបធ្វើ

រកដូងណាដែលមានកំពីងធំ រួចយកទៅអារដោយរណា បន្ទាប់មកយកប្រមាត់ពោះ មួយជ្រុងដោតចំកណ្តាល យកវាទៅចំហុយ រួចបេះកំពីងនោះបរិភោគ (បើសល់អាចទុកបាន ដោយយកវាទៅកំដៅឡើង វិញពេលត្រូវបរិភោគ)។
អ្នកនឹងឃើញប្រសិទ្ធភាព វាបណ្តើរៗនៅថ្ងៃបន្ទាប់៕

*សូមពិនិត្យ និងព្យាបាលជាមួយគ្រូពេទ្យ ឲ្យអស់លទ្ធភាពជាមុនសិន វិធីនេះអាចប្រើបានប្រសិន បើគ្មានជម្រើសផ្សេង!!

SHARE