គ្រូចិនសែថៃដ៏ល្បី បានបង្ហាញពីរបៀបនៃការលើករាសីសំរាប់អ្នកដែលធ្វើការតាមឆ្នាំនីមួយៗ ការតុបតែងតាមក្បួនបែបនេះធ្វើអោយជួយបង្កើនអោយមានកំលាំងតាមជួយអ្នកជានិច្ច ចូរមើលតាមឆ្នាំរបស់អ្នកនៅខាងក្រោម៖
អ្នកកើតឆ្នាំជូត តាំងរូបគោ (ជំនួសឆ្នាំឆ្លូវ)
អ្នកកើតឆ្នាំខាល តាំងរូបជ្រូក (ជំនួសឆ្នាំកុរ)
អ្នកកើតឆ្នាំថោះ តាំងរូបឆ្កែ (ជំនួសឆ្នាំចរ)
អ្នកកើតឆ្នាំម្ស៉ាញ់ តាំងរូបស្វា (ជំនួសឆ្នាំវក)
អ្នកកើតឆ្នាំមមី តាំងរូបពពែ (ជំនួសឆ្នាំមមែ)
អ្នកកើតឆ្នាំរោង តាំងរូបមាន់ (ជំនួសឆ្នាំរកា)
អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវ តាំងរូបកណ្ដុរ (ជំនួសឆ្នាំជូត)
អ្នកកើតឆ្នាំកុរ តាំងរូបខ្លា (ជំនួសឆ្នាំខាល)
អ្នកកើតឆ្នាំចរ តាំងរូបទន្សាយ (ជំនួសឆ្នាំថោះ)
អ្នកកើតឆ្នាំវក តាំងរូបពស់តូច (ជំនួសឆ្នាំម្សាញ់)
អ្នកកើតឆ្នាំមមែ តាំងរូបសេះ (ជំនួសឆ្នាំមមី)
អ្នកកើតឆ្នាំរកា តាំងរូបនាគ (ជំនួសឆ្នាំរោង)


វិធីរៀបតាំង៖អោយតាំងនៅឈៀងមុំតុ ដាក់នៅខាងស្ដាំដៃបែរមុខចូលមកតុធ្វើការ និងគួរតែរៀបចំនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍វេលាម៉ោង ០៩:០៩ដែលជាវេលាល្អបំផុត។
ប្រភព៖ KhmerNews.News

SHARE