សារធាតុហ្វ័រមុល និងថ្នាំគីមីផ្សេងទៀតរាប់តោន ដែលកំពុងដាក់ លេីចំណីអាហារសម្រាប់បរិភោគនៅស្រុកខ្មែ ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាន នឹងកំពុងសម្លាប់និងបំផ្លាញរាងកាយប្រជាពលរ​ដ្ធ ដោយស្ងៀមស្ងាត់.. លុយរាប់រយលានដុល្លា ត្រូវបានចំនាយក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ការថ្លៃព្យាបាលដោយសារជម្ងឺ ដែលបណ្តាលឡេីងពីការរងប៉ះពាល់ពីសារធាតុទាំងអស់នោះ…. ពុំត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបទឧក្រិដ្ធនៅឡេីយនោះទេ… តែផ្ទុយទៅវិញគ្រាន់តែស្រ្តីម្នាក់លក់ឡេដោយពុំត្រូវតាមក្បួនបច្ចេកទេស.. ហេីយពុំទាន់មានផលប៉ះពាល់ដល់ជនណាម្នាក់នៅឡេីយផងនោះបានក្លាយទៅជាអ្នកមានទោសឧក្រិដ្ធទៅហេីយ..។


ប្រភព៖ San Prum

SHARE