ផ្សារបឹងទំពុនម៉ោង11.35 .ថ្ងៃទី 12.8.17 មានករណីប្រពន្ធចុងនំាបងប្អូនមកវ៉ៃប្រពន្ធដេីមដល់កន្លែងលក់ សូមតាមដាន VDO ទំាងអស់គ្នា??? ប្រភព៖ Shok San

SHARE