កាបូប និងសម្ភារៈរូបត្រីCute Cuteដែលពេញនិយមសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តត្រី

ហាងលក់សម្ភារៈOnlineអេស្ពាញមួយឈ្មោះ Don Fisher បានបង្កើតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែល​មានរូបរាងដូចត្រី ដូចជាកាបូបស្ពាយ កាបូបដៃ បន្តោងសោរ …

១.កាបូបស្ពាយរាងត្រីហាលីប៊ុត

២.កាបូបដៃរាងត្រីឆ្លាម

៣. កាបូបស្ពាយរាងត្រី ប៊ូហ្វ័រ

៤. កាបូបរាងត្រីម៉ាស្តាត ម៉ុង

៥. កាបូបដៃរាងត្រីធូណា

៦. កាបូបស្ពាយរាងត្រីឆ្លាម

៧. កាបូបរាងត្រីសាលម៉ុន

៨. កាបូបដៃរាងគ្រំចំពុះទា

៩.កាបូបដៃរាងសត្វអណ្តើក

១០.កាបូបដៃរាងត្រីមេអំបៅ

ប្រភព៖ boredpanda.com

SHARE