កម្សត់ម្លេះម្ដាយទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាត់ដំនឹងសូន្យ ចំណែកឪពុកវិញមានប្រពន្ធចុងទៀត បោះបង់កូនចោលទៀត
បីនាក់បងប្អូនរស់ដោយសារបេះត្រកួនលក់ចញ្ចឹមជីវិត៕


SHARE